جلالي زود

ا دقت به صفحه لب تاب چشم دوخته بود كه تقه اي به در وارد شد ... به تايپ كردنش ادامه داد و گفت :
_بفرمائيد ...
در باز شد و صداي قدمايي توي اتاق پخش شد ... بدون اينكه نگاهش رو از صفحه بگيره سريع گفت :
_خانوم جلالي زود كارتو بگو سرم خيلي شلوغه !!
صداي بسته شدن در اومد و پشت بندش صداي آروم و محكم شاهو :
_شركت قشنگي داري ...

طريقه بزرگ كردن آلت تناسلي در گذشته و يا در قديم

درمان كوتاهي الت در طب سنتي به وسيله داروهاي گياهي | افزايش دائمي سايز الت تضميني

از بين بردن دائمي كوتاهي الت | دارويي براي بزرگ كردن الت به صورت هميشگي

خريد پستي داروي بزرگ كننده آلت تناسلي | خريد اينتر نتي داروي بزرگ كننده الت تناسلي مردان

روش موثر درمان كوتاهي الت | دارو براي درمان الت تناسلي كوچك به صورت طبيعي

روشي جهت افزايش اندازه سايز آلت | داروي مفيد و موثر براي افزايش طول الت گياهي

داروهاي بزرگ كننده آلت | جديد ترين داروي گياهي طويل و حجيم كننده الات تناسلي

بهترين داروي گياهي براي بزرگ كردن الت تناسلي | قويترين راه براي بزرگ كردن الت

جديدترين داروهاي بزرگ كننده الت مردان | راهي مناسب براي بزرگ كردن اندام تناسلي

بهترين قرص براي كلفت و حجيم كردن الت به صورت هميشگي و بدون بازگشت

راه هاي طبيعي براي افزايش حجم و كلفتي الت تناسلي مردان

راه هاي طبيعي بزرگ كردن آلت مردان | روش هاي طبيعي كلفت كردن آلت جنسي مردان

حجم دهنده سنتي و فوري الت | قرص حجم دهنده و افزايش طول الت

روش اسان زياد كردن حجم و كلفتي الت | افزايش حجم و كلفتي دستگاه تناسلي مردان

روش هايي براي كلفت و حجيم نمودن آلت تناسلي به صورت دائم | قرص مگنا ركس اصل آمريكا

راه هاي طبيعي افزايش كلفتي و حجم آلت تناسلي | ساده ترين روش براي كلفت كردن الت

داروي موثر بزرگ كننده دايمي حجم و سايز الات تناسلي مردان | قرص مگنا ركس

روشهاي تضميني حجيم و بزرگ كردن الت | جديد ترين كلفت كننده الت

راههاي افزايش دايمي سايز و قطر الت | قويترين حجم دهنده الت

روش افزايش سايز و حجم الت با گياهان دارويي و بدون بازگشت

داروي كلفت كننده و حجم دهنده الت | داروي گياهي افزايش حجم الت به صورت اني

بهترين روش حجيم و كلفت كردن الت تناسلي مردان | دارو تاخيري و كلفت كننده الت

افزايش قطر و طول الت به شيوه سنتي | راهي سنتي براي افزايش دائمي طول الت

چگونگي افزايش قطر و طول الت مردانه | قرص براي افزايش حجم و طول الت

طريقه گياهي افزايش طول و قطر آلت تناسلي مرد | قيمت قرص مگنا ار ايكس

راههاي بزرگ شدن قطر و طول اندام تناسلي آقايان | قرص مگنا ركس

داروهاي گياهي طويل و قطور كننده الت تناسلي مردان | داروي موثر براي افزايش طول دستگاه تناسلي

راه هاي افزايش قطر و طول آلت تناسلي مرد ها | افزايش طول و قطر الت به صورت سنتي

بهترين بزرگ كننده طول و قطر الت | راههاي مطمئن براي افزايش طول و قطر الت تناسلي

داروهاي بزرگ كننده و قطور كننده دايمي آلت | راهي براي افزايش طول الت بدون بازگشت

چگونه سايز و قطر الت را افزايش دهيم | چگونه آلتي بزرگ داشته باشيم

روشي براي بزرگ كردن دائمي طول و قطر آلت مردان | روش دائمي طويل كردن الت

راههاي تضميني افزايش اندازه و قطر آلت تناسلي

بهترين روش براي بزرگ كردن دائمي قطر و طول آلت | راهي براي طويل شدن الت

گياه دارويي براي افزايش طول و قطر الت بدون بازگشت | راهي مطمئن براي افزايش دائمي طول الت

داروي گياهي براي افزايش قطر الت تناسي مرد | كرم جديد قطور كننده الت

بهترين داروي افزايش الت و افزايش مدت رابطه جنسي

درازاي آلت مرد با بهترين داروي گياهي | راهي بهتر براي دراز و كلفت كردن الت

راههاي افزايش قطر و طول الت تناسلي در مردان بدون عوارض | قرص مگنا ارايكس

داروي گياهي براي درازي آلت | قويترين و موثرترين دارو براي دراز و قطور كردن الت

روش هاي درازي آلت مردانه | گياهان دارويي براي افزايش درازاي الات تناسلي

كرم گياهي براي قطر و درازي آلت مردان | افزايش دائمي درازاي الت

موثرترين دارو بزرگ كننده آلت آقايان | موثرترين دارو جهت قطور كردن الت تناسلي مردان

راههايي گياهي جهت افزايش سايز و ضخامت آلت

روشي جهت افزايش دايمي قطر و سايز آلت | جديد ترين ژل بزرگ و كلفت كننده الت

بهترين داروهاي گياهي براي افزايش قطر و طول الت مردان | قرص مگنا آر ايكس پلاس

راه هايي جهت افزايش دائمي سايز الت تناسلي مرد | راهي سنتي جهت افزايش سايز الت

داروهاي موثر براي افزايش سايز الت مردان | لوازم افزايش سايز آلت تناسلي

داروي بزرگ كننده سايز آلت | چگونه سايز آلت را بزرگ كنيم

راه حل افزايش سايز و طول اندام تناسلي مردان | سايز الت را چگونه تغيير دهيم

افزايش سايز دستگاه تناسلي مردان در طب سنتي | قويترين داروي سنتي براي افزايش سايز الت

راه هاي افزايش طول اندام تناسلي | زياد كردن سايز آلت تناسلي مردان از روش سنتي

دارو جهت افزايش طول آلت تناسلي در طب سنتي | داروي افزايش سايز الت تناسلي

روش زياد كردن سايز و قطر آلت | بهترين داروي سنتي جهت افزايش دائمي سايز اله تناسلي

افزايش طبي و سنتي افزايش سايز و كلفتي اندام تناسلي | داروهايي براي كلفت كردن آلت

بهترين داروي گياهي براي افزايش رشد الت مردان | داروي تاخيري و بزرگ كننده الت

روشي تضميني و موثر براي رشد دائمي طول و قطر الت تناسلي مردان | قرص magna rx

قرص گياهي براي رشد الت جنسي مردان به طور دائم و بدون بازگشت

دارو براي رشد طولي الت بدون عوارض |كپسول جهت رشد طولي و حجم الت تناسلي مردان

راهكاري براي رشد الت | طب سنتي براي رشد الت جنسي آقايان

افزايش رشد اندام تناسلي با بهترين روش گياهي | قرص براي رشد طولي الت

افزايش طول الت تناسلي از طريق طب سنتي | روش گياهي براي رشد الت

رشد طولي الت تناسلي با بهترين داروي گياهي | تضميني ترين روش رشد الت

راههايي براي رشد الت | آخرين روش گياهي براي رشد الت تناسلي در طب سنتي

تضميني ترين روش رشد آلت | داروي تاخيري و رشد دهنده گياهي الت بدون بازگشت

روشهاي رشد الت در مردان | بهترين روش جهت رشد اندام تناسلي مردها

رشد آلت تناسلى | افزايش رشد و كلفتي الت تناسلي مردان با گياه دارويي

قويترين و موثرترين روش رشد كردن تضميني الت تناسلي مردان | قرص مگنا ركس

بهترين راههاي رشد آلت | بهترين روشهاي رشد الت تناسلي مردان

درمان تضميني كوتاهي آلت مردان در طب سنتي | قرص مگنا ركس اصل محصول آمريكا

بزرگ كردن آلت تناسلي در طب سنتي | چگونه طول الت جنسي را بزرگ كنيم

طب سنتي براي افزايش طول اندام تناسلي | افزايش طول و قطر اندام تناسلي مردان

داروي گياهي سنتي افزايش طول الت تناسلي | بهترين داروي گياهي براي تغيير اندازه طول الت

طب سنتي جهت افزايش طول الت تناسلي | طويل كردن الت جنسي به شيوه سنتي

طب سنتي براي افزايش طول الت مردان به صورت تضميني | افزايش طول الت به روش سنتي

راههاي افزايش طول و قطر آلت مردانه به وسيله طب سنتي

روش سنتي افزايش سايز آلت | افزايش سايز آلت تناسلي در طب سنتي

طب سنتي براي افزايش حجم الت تناسلي | بهترين روش گياهي براي افزايش حجم الت

افزايش طول آلت تناسلي سنتي | راهي موثر و سنتي براي افزايش دائمي طول الت

افزايش طول دستگاه تناسلي | طويل كردن الت تناسلي به روش سنتي

راههاي افزايش طول آلت تناسلي در طب سنتي | افزايش قد الت روش سنتي

راههاي موثر افزايش تضميني طول الات | افزايش الت تناسلي در طب سنتي

افزايش سايز و حجم الت به صورت هميشگي در طب سنتي

روشهاي طب سنتي براي افزايش طول الت تناسلي | راههاي افزايش طول الت به صورت گياهي

قويترين و جديدترين گياهي دارويي براي بالا بردن اندازه طول و قطر الت به صورت تضميني

راهكاري گياهي براي افزايش طول و حجم الت تناسلي مردان

دارويي گياهي براي افزايش سايز اندام تناسلي آقايان | قرص مگنا ركس

گياه دارويي موثر براي افزايش طول اندام تناسلي مردان

تضميني ترين گياه دارويي براي بزرگ شدن آلت تناسلي | خريد داروهاي گياهي بزرگ كننده الت تناسلي

گياهان بزرگ كردن آلت تناسلي | گياهان دارويي براي بزرگ كردن آلت

جديدترين كپسول بزرگ كننده و حجم دهنده الت | كپسول گياهي مگناركس پلاس اصل

قرص گياهي جهت درمان شلي الت | داروي گياهي بزرگ كننده و سفت كننده الت

گياهان دارويي بزرگ كننده الت تناسلي | بزرگ كننده الت اصل محصول آمريكا

داروهاي گياهي جهت بزرگ شدن الت | دارو جهت افزايش شق پذيري و بزرگي الت

بهترين و موثرترين قرص افزايش طولي آلت | قرص تضميني سنتي براي افزايش طول الت

راهاي تقويت الت تناسلي و بزرگ كردن الت مردانه | قرص تقويت كننده سايز الت جنسي

روش طبيعي و بدون عارضه افزايش طول آلت | جديدترين قرص براي افزايش طول و قطر الت

موثر ترين قرص براي بزرگ شدن آلت تناسلي مردان | موثرترين افزايش دهنده طول دستگاه تناسلي مردان

با چه دارويي آلت تناسلي خود را بزرگ كنيم ؟

موثرترين داروي تضميني جهت افزايش الت تناسلي | افزايش طولي دستگاه تناسلي مرد

خريد قرص مگناركس

قرص مگنا ار ايكس اصل بزرگ و كلفت كننده الت مردان

دايي متحير سرش رو بلند كرد و به شاهو نگاه كرد ... شاهو با نگاهش اتاق رو بررسي كرد و با لبخند به دايي نگاه كرد ... تحير دايي جاش رو به نفرت داد ... با خشم و غضب به شاهو نگاه كرد و گفت :
_تو اينجا چيكار مي كني ؟
شاهو لبش رو كج كرد و جلوتر رفت ... روي مبل رو به روي ميز نشست و خونسرد گفت :
_از شغلت راضي هستي ؟
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۲۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۵۴:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بهم اعتماد داري

_د آخه چرا منو دق مي دي ؟؟ قلبم اومد تو دهنم ... بگو مي خواي برا چي تا بهت بدمش ؟
شاهو چشماش رو باز كرد ... صاف نشست !!
" مي ترسه برم به داييش بگم خواهر زادت با من دوسته ! با مني كه همسن خودتم "
نگاه نافذي به حوريه انداخت و گفت :
_بهم اعتماد داري ؟؟؟
حوريه بي درنگ سرش رو به نشونه مثبت تكون داد ... شاهو لبخندي زد و گفت :
_پس نگران نباش ... به موقعش خودت مي فهمي !!
حوريه كلافه و عصبي گفت :

راهاي طبيعي وبدون استفاده از جراحي براي بزرگ شدن الت تناسلي مردان

 

 

افزايش رشد آلـت مردان | موثر ترين روش براي رشد الت به صورت هميشگي

داروي طبيعي براي افزايش سايز و اندازه الت تناسلي

 

خريد بهترين و قويترين دارو براي بزرگ و كلفت كردن الت

 

راهاي افزايش دستگاه تناسلي مردان | بهترين راههاي افزايش طول دستگاه تناسلي مرد

 

موثرترين راه بزرگ كردن طبيعي آلت | موثرترين روش طبيعي براي دراز كردن الت

 

جلوگيري از انـزال زود هنگام و افزايش طول الت تناسلي مردان | افزايش قد الت مردان

 

بزرگ كردن آلت با روش گياهي به صورت تضميني و هميشكي

 

اخرين متد بزرگ كننده الت | آخرين قرص كشف شده براي بزرگ و كلفت كردن الت مردانه

 

قرصي براي افزايش بزرگي و كلفتي الت جنسي مردان | بهترين قرص تاخيري و بزرگ كننده الت

 

موثرترين قرص طبيعي جهت بزرگ كردن آلت تناسلي مرد در طب گياهي | قرص مگنا اريكس

 

قرصي موثر براي بزرگ كردن الت تناسلي | خريد جديدترين قرص بزرگ كننده الت

 

بهترين قرص جهت افزايش طول و تاخيري آلت تناسلي آقايان

 

قرص گياهي خوراكي براي بزرگ كردن الت | بهترين قرص بزرگ كننده الت بدون بازگشت

 

خريد قرص گياهي ويگاركس | بهترين راه حل براي بزرگ و كلفت كردن الت مردانه

 

راهي براي بزرگ شدن الت تناسلي | بزرگ شدن الات تناسلي با قرص گياهي

 

جديدترين دارو براي بزرگ كردن آلت تناسلي | كپسول بزرگ كننده الت مردانه

 

داروي بزرگ كردن دستگاه تناسلي | داروي تقويت الت تناسلي مرد

 

قرص تاخيري و بزرگ كننده الت | قرص حجم دهنده و بزرگ كننده الات تناسلي

 

داروي گياهي دائمي براي بزرگ و كلفت كردن الت تناسلي آقايان

 

افزايش رشد آلـت مردان | موثر ترين روش براي رشد الت به صورت هميشگي

 

خريد بهترين قرص بزرگ كننده الت | خريد اينترنتي قرص گياهي بزرگ و كلفت كننده الت

 

قرص تضميني براي افزايش سايز الت تناسلي مردان | قرص كلفت كننده فوري الت

 

جديدترين قرص براي افزايش دائمي طول و ضخيم شدن الت مردان | قرص ويگاريكس پلاس

 

قرص تاخيري و بزرگ كننده الت جنسي مردانه | درمان قطعي انزال زود رس

 

آخرين قرص بزرگ كننده الت به صورت دائمي در طب سنتي | قرص ويگركس پلاس اصل آمريكا

 

آخرين متد براي بزرگ كردن الت | جديدترين قرص تاخير انداز و بزرگ كننده الات تناسلي

 

قرص ويگركس پلاس بزرگ كننده آلت تناسلي مردان | بهترين و تضميني ترين قرص بزرگ كننده الت

 

خريد قرص تضميني براي بزرگ كردن آلت بدون عوارض

 

قرصهاي طويل و بزرگ كننده دايمي آلت | قرص جهت حجيم كردن الت در مقاربت

 

قرص تاخيري و بزرگ كننده الت | قرص بزرگ و كلفت كردن آلت

 

قرص تاخيري و بزرگ كننده الت | قرص بزرگ و كلفت كردن آلت

 

بهترين قرص بزرگ كننده و كلفت كننده الات تناسلي مردان | قرص تاخيري ويگركس

 

 

قرصهاي بزرگ كننده و كلفت كننده الت | قرص طويل كننده الات تناسلي

 

افزايش تضميني طول و سايز الت تناسلي مردان | تضميني ترين دارو براي افزايش دائمي طول الت

يكي از بهترين راههاي بزرگ و كلفت كردن الت تناسلي آقايان

راهي پزشكي براي بزرگ كردن الت تناسلي مردان | محصول آمريكايي قرص ويگاريكس پلاس

قدرتمند ترين داروي شناخته شده در جهان براي بزرگ و كلفت كردن الت تناسلي مردان

روش سنتي افزايش طول و قطر الت | افزايش طول الت تناسلي از طريق طب سنتي

افزايش طول آلت به طور طبيعي | راههاي طبيعي افزايش طول وقطر الت مردانه

راه هاي افزايش الت تناسلي | روش هاي افزايش طول آلت سنتي

بهترين داروي افزايش سايز الت | بزرگ كردن آلت در طب نوين

ويگركس قرص موثر براي افزايش دادن اندازه طول و قطر آلت

قرص براي دراز كردن الت تناسلي | قويترين دارو بزرگ كننده آلت

روش دائمي بزرگ و كلفت كردن آلت | راهي براي بزرگ كردن تضميني الت مردانگي

چگونه آلت را بزرگ كنيم | چگونه سايز الت را افزايش دهيم | درمان الت تناسلي كوچك

راههاي افزايش آلت مردانه | راهكاري مناسب براي افزايش طول الات تناسلي مردان

روش بزرگ كردن آلات مردان | طريقه بزرگ كردن الات تناسلي مردان تضميني

افزايش طول آلت به روش سنتي | موثرترين روش سنتي جهت افزايش طول و سايز الت

چگونگي بزرگ و حجيم كردن آلت | روش سنتي بزرگ كردن الت تناسلي مرد

راه طبيعي افزايش الت | راه هاي طبيعي افزايش طول الت

روشهاي سنتي بزرگ كردن آلت مرد | بزرگتر كننده هميشگي آلت

بزرگ كردن آلت تناسلي از راه طبيعي | وسيله اي طبيعي براي دراز كردن الت

داروي قوي كلفت كردن الت | بزرگ شدن الت تناسلي فوري

داروهاي بزرگ كردن آلت مردها به صورت طبيعي | بهترين روش بزرگ كردن الات مردان

ايا ميتوان از راه طب سنتي الت را بزرگ كرد ؟

روش جديد علمي افزايش طول و قطر آلت تناسلي

موثرترين قرص افزايش سايز و طول الت بدون بازگشت| افزايش مدت زمان نزديكي با بهترين دارو

افزايش قطر الت تناسلي با بهترين دارو | قويترين دارو دراز و كلفت كننده الت

حجم دهنده هميشگي آلت | كلفت كننده سنتي به صورت دائمي

روش سنتي افزايش طول الت تناسلي | بزرگ كردن آلت بصورت تضميني

دارو طبيعي براي كلفت شدن الت مرد | قرص افزايش دهنده سايز الت

افزايش طول آلت تناسلي با بهترين روش ها | بزرگ كردا الت با بهترين دارو

روش هاي طب گياهي جهت دراز و كلفت شدن آلت | تضميني ترين قرص بزرگ كننده الت

بهترين راه افزايش اندازه دستگاه تناسلي | حجم دهنده فوري و هميشگي آلت

روشي براي افزايش سايز و قطر دستگاه تناسلي

بهترين داروهاي كلفت كننده فوري | بزرگ و كلفت كننده الت مردان

بهترين روش براي بزرگ كردن آلت مردان | روشهاي افزايش سايز الت در طب سنتي

چگونه الت تناسلي را به روش طبيعي بزرگ كنيم

بهترين راه جهت افزايش سايز آلت | وسيله اي براي بزرگ كردن الت مردان

راه طبيعي بزرگ و كلفت كردن الت مردان | راه طبيعي افزايش طول دستگاه تناسلي

بهترين روش براي كلفت كردن الت تناسلي | روشهاي كلفت كردن آلت تناسليبزرگ كننده آلات تناسلي بدون بازگشت

بهترين دارو براي بزرگ كردن آلت تناسلي به صورت دايمي

قرص كلفت كننده فوري | كپسول گياهي كلفت و حجم دهنده الات تناسلي

بزرگ كردن آلت تناسلي مردان سنتي | روشهاي سنتي بزرگ كردن سايز الت

شيوه هاي سنتي افزايش طول الت | بزرگ كردن آلت به طب سنتي

راه درمان بلند نشدن الت مردان | داروي گياهي بلند كننده الت تناسلي مردان

افزايش طول دستگاه تناسلي | راه هاي افزايش طول دستگاه تناسلي

بهترين روش براي رشد الت | طب سنتي افزايش سايز آلت تناسلي

راه هاي افزايش طولي آلت | روشهاي طب سنتي براي افزايش طول الت

روش هاي سنتي افزايش طول دستگاه تناسلي | بهترين روش بزرگ كردن آلت

بزرگ كرن آلت بصورت سنتي | روش سنتي بزرگ كردن الت تناسلي آقايان

افزايش سايز آلت و درمان زود انزالي مردان | داروي تضميني افزايش سايز الت

روش هاي افزايش سايز آلت تناسلي | روشهاي افزايش اندازه عضو تناسلي

داروي حجم دهنده و كلفت كننده مردانه | كلفت كننده فوري الت

بهترين روش براي افزايش آلت | بهترين راه بزرگ كردن الت | داروي گياهي براي بزرگ كردن آلت

بزرگ كردن و كلفت كردن آلت تناسلي آقايان | بهترين شيوه بزرگ شدن الت

خريد قرص ويگركس پلاس | بهترين روش براي بزرگ نمودن آلت مردانه

كوتاهي الت و راههاي درمان | راهي براي بزرگ شدن آلت بدون بازگشت

بهترين دارويي گياهي براي رشد الت | رشد تضميني الت با بهترين قرص گياهي

بهترين راه درمان كوچكي الت مردانه | بهترين روش بزرگ كردن الات تناسلي

جديدترين داروهاي گياهي براي بزرگ كردن الت مردان | بهترين روش بزرك كردن الت تناسلي

بهترين روش دراز كردن الت | بهترين روش درماني بزرگتر كردن الت

روش بزرگ كردن آلت ودير انزالي | بهترين قرص بزرگ كننده و سفت كننده الت

راههاي سفت كردن آلت تناسلي | بهترين قرص سفت و شق كننده الت

_اي بابا ... چيو به موقعش مي فهمم ؟؟ چرا همه ازم پنهان كاري مي كنن ؟ بابا منم آدمم ... حق دارم بدونم تو زندگيم چه حقايقي هست كه من ازش بي خبرم ... خسته شدم بخدا ...
و سرش رو بين دستاش گرفت و چشماش رو بست ... شاهو خونسرد گفت :
_بهم اعتماد كن ... مي خوام بهت كمك كنم بفهمي چي حقيقتي تو زندگيت هست كه ازش بي خبري !
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۲۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۵۴:۲۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بيشتر توي خودش

حوريه اخمي كرد و با حرص گفت :
_چشم ...
_بي بلا ... مواظب خودت باش
_تو هم !!
_فعلا عزيزم ...
بدون خداحافظي گوشي رو قطع كرد و روي اپن گذاشت ... با حرص به طرف اتاقش رفت ...
" عرفان ، عرفان ، عرفان ... لاگور كنم عرفانو الهي "
پاش رو توي در نيمه باز كوبيد ... در با شدت باز شد و به ديوار برخورد كرد ... به طرف كمد لباسهاش رفت ، يه مانتوي مشكي با جين سورمه اي برداشت و با لباساي راحتش تعويض كرد ... كليپس موهاش رو باز كرد ، بدون اينكه شونه بزنه موهاش رو جمع كرد و با كليپس بالاي سرش بست ...
شال مشكيش رو برداشت و روي سرش انداخت ... دسته كليدش رو از روي ميز برداشت و از اتاق خارج شد ... به طرف جاكفشي رفت و كفشاي عروسكي سورمه ايش رو پوشيد ... در رو باز كرد و از خونه خارج شد ... در رو پشت سرش بست و با كليد قفلش كرد ...
دسته كليدش رو توي جيب مانتوش انداخت و به طرف پله ها رفت ... تند از پله ها پايين رفت و از در شيشه اي ساختمون بيرون رفت ...
با چشم دنبال عرفان گشت كه ماشينش رو ديد ... كمي جلوتر از ساختمون پارك شده بود !! قامت عرفان رو كه پشت به ماشين به كاپوت تكيه داده بود تشخيص داد ... اخمي كرد و با قدماي تند به طرف ماشين رفت ... در سمت شاگرد رو باز كرد و گفت :
_سوار شو بريم ...
و خودش سوار ماشين شد و در رو بست ... عرفان با شنيدن صداي حوريه …… سيگارش رو روي زمين انداخت و با ته كفشش لهش كرد ... چرخيد و در سمت راننده رو باز كرد ...
سوار شد و بدون حرف در رو بست ... ماشين رو روشن كرد و راه افتاد !! دست برد سمت سيستم كه حوريه پرخاشگر گفت :
_من روزه م ...
عرفان متعجب دستش رو بين راه نگه داشت و گفت :
_خب قبول باشه ... من چيكار كنم ؟
حوريه دست به سينه از شيشه سمت خودش به بيرون خيره شد و گفت :
_وقتي روزه م دوست ندارم آهنگ گوش كنم ... در ضمن خودت روزه نمي گيري حداقل مراعات بقيه رو بكن ، انقدر سيگار كشيدي دارم خفه ميشم ...
عرفان اخم كرد و بدون حرف به رانندگيش ادامه داد ... حوريه سرش رو به پشتي صندلي تكيه داد و چشماش رو بست ..
" بوي سيگارت يه طرف ، بوي عطرت يه طرف ... خودتم يه طرف !! دارم خفه ميشم "
تا مقصد سكوت بود و سكوت ... عرفان ريموت در رو از روي داشبورد برداشت و درو باز كرد ... ماشين رو برد داخل ... در پشت سرش آروم بسته شد ... ماشين رو توي پاركينگ نگه داشت و نگاهي به حوريه كه غرق در خواب بود انداخت ...
با درد خيره شد به صورت رنگ پريده و ضعيف دختر بچه كنارش ...
" منو ببخش "
آروم گفت :
_حوري ؟؟ رسيديم ...
اما حوريه اونقدر خواب بود كه صداش رو نشنيد ... كمي بلندتر گفت :
_حوري ؟ حوريه ؟؟
باز هم تاثيري نداشت ... كلافه نفسش رو فرستاد بيرون و دستش رو به طرف بازوي حوريه برد ... آروم تكونش داد و گفت :
_حوريه ؟ پاشو ... رسيديم ...
پلكهاي حوريه لرزيد ... عرفان ادامه داد :
_حوري ؟ بيدار شو ... برو داخل بخواب
حوريه هوشيار شد ... سرش رو از تكيه صندلي جدا كرد و صاف نشست ... با چشماي خمار اطرافش رو نگاه كرد و خودش رو توي ماشين عرفان ديد ... متوجه گرماي دستي روي بازوش شد ... با ترس چرخيد سمت عرفان ... هراسون خودش رو چسبوند به در ماشين و گفت :
_به من دست نزن ..
عرفان بي توجه به حالت دفاعي حوريه ملايم خودش رو جلو كشيد و گفت :
_آروم باش ... من كه كاريت ندارم !!
حوريه با ترس و بغض به عرفان خيره شد ... اون چشم و ابروي مشكي و صورت جذاب در نظرش ترسناك ترين موجود دنيا بود ... چشماش رو بهم فشرد و جيغ زد :
_تو رو خدا به من دست نزن ..
عرفان دستش رو پس كشيد ... كلافه دستي توي موهاش فرو برد و گفت :
_خيلي خب آروم باش ...
حوريه بيشتر توي خودش جمع شد و دستش رو برد سمت دستگيره در ... اما در باز نشد ... لبهاي ترك خورده ش رو با زبون تر كرد و گفت :
_در چرا باز نمي شه ؟؟
عرفان گرفته نگاهي به حوريه انداخت و گفت :
_از من نترس ...
حوريه همونطور كه با دستگيره در ، در جدل بود داد زد :
_درو باز كن ...
عرفان قفل مركزي رو غير فعال كرد و حوريه موفق شد در رو باز كنه ... با ترس خودش رو از ماشين پرت كرد بيرون ... تحمل فضاي ماشين براش دشوار بود ...
عرفان سرش رو روي فرمون گذاشت و دستاش رو دورش حلقه كرد ...
" لعنت به من "
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۱:۵۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آدم‌هاي مثبت

اطراف‌تان را با آدم‌هاي مثبت پُر كنيد.
دكتر نيكولاس كريستاكيس و جيمز فولر، محققان دانشگاه هاروارد و دانشگاه سن‌ديه‌گو، دريافتند هر يك دوست شاد و سرحال، امكان شاد شدن فرد را تا ۹ درصد افزايش مي‌دهد.
اگر احساس كسل بودن مي‌كنيد با يكي از دوستان‌تان ارتباط بگيريد، كسي كه از شما خوش بين‌تر باشد.
مغز ما نرون‌هاي آينه‌واري دارد كه چيزي را كه ديگران ابراز مي‌كنند تقليد مي‌نمايد، بنابراين هروقت نياز به كمي القا مثبت داشتيد، با كساني كه اين امكان را به شما مي‌دهند ارتباط برقرار كنيد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۱:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

از داشتن عقيده

از داشتن عقيده اي
مخالف عقايد عامه مردم
بيمناك مباش!
زيرا هر عقيده اي كه امروزه
مورد قبول است
زماني مخالف با عقايد
عامه مردم بوده است!
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۱:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

37

درمان كوچكي آلت مرد با طب سنتي | بزرگ كردن آلت بطور طبيعي

بهترين و موثرترين دارو براي دير انزالي بدون بي حسي الت تناسلي

داروي تقويت كننده آلت مردان | خواص گياهان دارويى براى بزرگ شدن آلت تناسلى

چه روشي براي كلفت شدن ودراز شدن الت هست

راه دير ارضا شدن براي مردان | چه راههايي وجود دارد براي زود انزالي

كلفت كننده و دراز كننده سريع آلت

راههاي بزرگ شدن عضو مردانه

قرص گياهي تضميني براي افزايش دائمي طول و ضخيم شدن الت جنسي مردان

افزايش قطر و طول آلت | داروي گياهي افزايش سايز و طول الت

بزرگ كردن آلت داروهاي گياهي | داروي بزرگ كننده دائمي و تاخير انداز انزال

راه هاي افزايش قد الت مردان بدون عوارض | قرص مگنا ركس

افزايش قطر و طول آلت به صورت دائمي توسط گياهان دارويي

روش طبيعي و سنتي و قديمي براي بزرگ كردن الت

روش پزشكي براي بزرگ كردن آلت | روش هاي افزايش طول آلت جنسي

قرص گياهي سفت كننده آلت تناسلي | قرص مگناركس تاخيري و سفت كننده الت

افزايش ضخامت طبيعي آلت تناسلي مرد | روش طبيعي افزايش قطر آلت

بهترين قرص جهت افزايش طول آلت تناسلي بدون عوارض | قرص مگنا ركس

داروي بزرگ كننده فوري آلت | داروي تاخيري و كلفت كننده دائمي الت

بهترين روش براي بزرگ تر شدن آلت مردان | قويترين راه بزرگ كردن آلت

خريد  دارويي براي بزرگ كردن الت | بزرگ كننده و سفت كننده الت

بزرگ تر شدن الت مردانگي با گياهان دارويي | راه هاي بزرگ تر كردن آلت مرد

راه حلي براي بزرگتر شدن آلت | قويترين و موثرترين راه براي بزرگ و كلفت شدن الات مردان

بزرگ كردن الت براي هميشه | قرص بزرگ كننده به صورت هميشگي

داروي سفت كننده آلت آقايان | كلفت كردن آلت مردانه با گياهان دارويي

راه هاي پزشكي براي بزرگ شدن الت مرد | قرص مگنا ركس اصل

راه حلي براي بزرگ كردن الت | روشهايي براي بزرگ كردن اندازه الت تناسلي

روشهاي دراز تر شدن آلت تناسلي | دراز شدن الت با قرص مگنا ار ايكس الت

طبيعي ترين روش بزرگتر شدن الت | بهترين روش طبيعي رشد الت

شيوه بزرگ كردن الت | روشهاي بزرگ كردن هميشگي الت تناسلي

راه هاي بزرگ كردن طبيعي الت مردان | مگناركس بهترين قرص دراز كننده الت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۴۱:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

17

قرص بزرگ كننده طبيعي الت تناسلي مردان دائمي ويگركس پلاس

 Tags خريد قرص بزرگ كننده الت تناسلي با مجوز وزارت بهداشت انواع راههايي علمي براي رشد آلت دائمي چه چيزهايي باعث افزايش سايز الت ميشود بزرگ كردن آلت بطور طبيعي درمان كوچكي آلت مرد بهترين و موثرترين دارو براي دير انزالي چگونه طول الت تناسلي را افزايش دهيم ؟ داروي تقويت كننده آلت مردان خواص گياهان دارويى براى بزرگ شدن آلت تناسلى راههاي درمان كوتاهي آلت تناسلي مردان افزايش قطر و طول آلت داروي گياهي افزايش سايز و طول الت راه هاي بزرگ كردن طبيعي الت مردان شيوه بزرگ كردن الت روشهاي بزرگ كردن هميشگي الت تناسلي

خريد قرص مگنا ار ايكس اصل |خريد قرص مگناركس پلاس

خريد اينترنتي دستگاه بزرگ كننده الات تناسلي مردان| دستگاه وكيوم آقايان

 خريد لارجرباكس خريد دستگاه وكيوم الت خريد وكيوم الت مردانه

كرم گياهي بزرگ كننده الات تناسلي دائمي| خريد كرم كلفت كننده الت و تاخيري

كرم كلفت كننده فوري قيمت كرم لارگو كرم كلفت كننده دائمي قيمت كرم كلفت كننده فوري كلفت كننده طبيعي ژل كلفت كننده فوري خريد كرم كينگ سايز خريد كرم لارگو خريد ژل فورت

افزايش طول آلت تناسلي | بهترين قرص طويل و كلفت كننده اندام تناسلي

خريد اينترنتي قرص وايمكس | عوارض جانبي قرص وايمكس چيست

خريد آنلاين قرص چاقي فت فست از داروخانه اينترنتي

قرص چاقي فت فست اصل | خريد بهترين قرص چاقي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۳۸:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تو بازي هاي بچگي

خيلي بي انصافي! تو بازي هاي بچگي مون رو يادت رفته؟ يادت رفته چقدر با هم گرگم به هوا بازي مي كرديم؟ چقدر قايم موشك بازي مي كرديم و تو و سپيد من و رضا رو حرص كش مي كردين؟ چقدر لوس بازي در مي آوردين.
يهويي سفر كردم به خيلي سال پيش، به دو

فروش قرص هاي مگنا ار ايكس اصل باهولوگرام بدون عوارض

 

راني كه حاضر بودم همه چيزم رو بدم اما هميشه توي همون دوران بمونم. به ياد اون روزا دوباره اشك از چشمام جاري شد و گفتم:
- تو و رضا رو وادار مي كرديم باهامون خاله بازي كنين و شما چقدر از اين بازي بدتون مي يومد!

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۴۱:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كه پسند تو است

چه بسيار عشق هايي كه پسند تو است
ولي به صلاحت نيست!
پس با عقلت ببين...
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۳۷:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

سرم رو چرخوندم

چشم از دخترم گرفتم و سرم رو چرخوندم، باربد بود كه با لبخند نشسته بود كنارم و به بچه مون خيره شده بود. لباس بلند سفيدي پوشيده بود و بوي عطر مي داد. سنگيني نگاهمو كه حس كرد نگام كرد و دستشو جلو آورد، آروم گونه مو نوازش كرد. بهش لبخند زدم و دوباره به بچه مون نگاه كردم كه با ولع شير مي خورد، همه چي آروم بود و خوشبختي كنارمون چنبره زده بود. اما خوشبختيمون خيلي كوتاه بود چون يهو از داخل تاريكي روبرومون مرد خارجي پيداش شد. با خنجري توي يه دست و اسلحه ا
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا | ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۳۲:۴۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |